Undervisning och lärande

Läroplan

Självklart arbetar vi utifrån den nationella läroplanen för fritidshem som finns i LGR-22 och de fyra fokusområdena som betonas;

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttryckssätt
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Vi arbetar ofta tematiskt och försöker att utgå från barnens egna intressen och önskemål. I vårt vardagliga arbete försöker vi därför att ta oss tid att prata med barnen, ställa följdfrågor och låta dem själva berätta. Ibland har vi högläsning


Hur ser vardagen ut?

Här finns goda möjligheter till varierade aktiviteter både inomhus, med t.ex. rörelserum, ateljé, läsrum, byggrum, och utomhus med grönytor, gungor, basketkorg och grillplatser. Dagarna blandas med fri lek och styrda aktiviteter. Vi eftersträvar att så mycket som möjligt arbeta efter barnens intressen och egna idéer till teman.