Årsmöte i Österledskyrkan

Digitalt årsmöte i Österledskyrkan söndag 14 februari kl 11 – möjlighet att ansluta från kl 10.

Digitalt årsmöte, du ansluter via Teams. Klicka här för att delta i mötet.

Föredragningslista för Österledskyrkans årsmöte söndagen den 14 februari 2021 i Teams

 1. Mötets öppnande
 2. Val av presidium
  a. Ordförande
  b. Sekreterare
  c. Protokollsjusterare/rösträknare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse 2020
 6. Föredragning av ekonomirapport 2020
 7. Revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Meddelanden
 10. Information inför val
 11. Val av församlingsstyrelsens ordförande för ett år
 12. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 13. Val av vice församlingsföreståndare
 14. Val av ledamöter till utskott och råd
 15. Val av övriga funktionärer
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning 2021
 18. Val av ledamöter och ombud
 19. Beslut om budget och verksamhetsplan för 2021
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutning